decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Мій батько – Дубиківський Леонід Фаустинович – народився 16 червня 1944 року в с. Вільшана Звенигородського району Черкаської області в сім`ї службовців: батько – Фаустин Августинович був ветеринарним лікарем, мати – Славинська Таїсія Федорівна – головним зоотехніком.

В 1947 р. батьків, як спеціалістів, направили до Західної України – в м. Городок Львівської області.

Dubikіvs'kij Leonіd Faustinovich_1

м. Львів (1965 р.)

Там в 1950 р. Леонід Фаустинович пішов до школи, яку закінчив в 1960 році з золотою медаллю, паралельно з загальноосвітньою школою закінчив семирічну музичну школу по класу баяна. В цьому ж році вступив до Львівського політехнічного інституту на механіко-технологічний факультет. Одночасно два роки працював слюсарем-електриком на Львівському автобусному заводі. В грудні 1965 р. закінчив інститут з відзнакою по спеціальності електровакуумне і напівпровідникове виробництво.

Одержав направлення в Київ, в СКТБ Інституту кібернетики АН УРСР, де три роки працював конструктором.

Далі працював в науково-дослідних інститутах: з 1969 р. – в Інституті металофізики АН УРСР, де поступив в аспірантуру без відриву від виробництва, одночасно був зарахований на другий курс радіофізичного факультету Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка, де провчився до 1974 року (вечірнє відділення). В 1975 році закінчив Другі державні курси іноземних мов (англійська), пізніше одержав диплом з відзнакою і з польської мови.

Dubikіvs'kij Leonіd Faustinovich_2

м. Київ (1974 р.)

23 лютого 1984 року Дубиківський Л.Ф. захистив дисертацію на здобуття звання кандидата технічних наук за спеціальністю фізика твердого тіла. Захист, що був закритий, відбувся в престижному закладі, що є колискою радянської науки — в Харківському фізико-технічному інституті.

Працюючи 18 років в Інституті металофізики АН УРСР, Дубиківський Л.Ф. успішно займався дослідженням електронних властивостей поверхні металів – електродних матеріалів термоемісійних перетворювачів енергії (ТЕП), а також вивченням властивостей матеріалів в умовах близьких до натурних.

За час роботи в ІМФ АН УРСР Дубиківським Л.Ф. проведені дослідження по вивченню емісійно-адсорбційних властивостей монокристалів ренію, молібдену, вольфраму різної чистоти та криптографічної орієнтації, проведені масспектрометричні дослідження продуктів газовиділення та випаровування, а також дослідження роботи виходу вольфрам-барієвих катодів та катодів з La B6. Ним виконано значний об’єм госпдоговірної тематики з провадженням у виробництво наукових розробок, зокрема, у виробництво освітлювальних натрієвих ламп високого тиску (ВНДІС м. Саранськ) та ін.

В 1988 році Леонід Фаустинович перейшов на роботу в Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, де працював до кінця 2012 року.

Діяльність Дубиківського Л.Ф. в ІПМ НАН України пов’язана зі створенням нової надвисоковакуумної техніки експерименту, спеціального обладнання і пристроїв, що дозволило розробити технологію глибокої очистки хрому, ренію та заліза, визначити основні параметри дослідної технології одержання шарових і градієнтних композиційних матеріалів на основі хрому методом напилення та умови одержання сплавів ванадію і заліза з хромом методом електронно-променової плавки.

Dubikіvs'kij Leonіd Faustinovich_3

м. Київ (1982 р.)

Він був відповідальним виконавцем 12 важливих дослідно-конструкторських робіт та численних госпдоговірних науково-дослідних тем.

Одним з головних досягнень наукових досліджень Дубиківського Л.Ф. є розробка атомно-водневого способу глибокої очистки хрому. Застосування масспектрометричного контролю за процесом дозволило встановити, що основною причиною гальмування процесу електрохімічної очистки є кінетична складова процесу, що зумовлена появою води. При застосуванні відповідного засобу нейтралізації останньої, процес рафінування хрому продовжено.

Вагомий вклад Л.Ф. Дубиківський вніс також в розробку новітніх методів синтезу гібридних композиційних матеріалів наджаростійких покриттів системи V-Cr-Zr-O; розробку технології формування інтерметалідів та бар’єрних шарів на хромі типу Сr-Zr методами магнетронного та електроннопроменевого випаровування; розробку нового методу магній-термічного відновлення оксиду скандію; проведення досліджень по нанесенню металевих плівок-покриттів на кераміку SiC для використання в пресах надвисокого тиску; розробку електронно-променевої технології випаровування і конденсації з парової фази неорганічних матеріалів з аморфною, нано- і мікророзмірною структурою.

 

На работі (літо 2012р.)

На работі (літо 2012р.)

 

Леонід Фаустинович був висококваліфікованим ініціативним науковим дослідником і спеціалістом в галузі високовакумної техніки, масспектроскопії та термічного розпилення металів. Він приділяв велику увагу пошуку нових технологічних рішень, був конструктором спеціального обладнання і пристроїв. Дубиківський Л.Ф. був фахівцем високого класу в галузі фізики і хімії твердого тіла, був співавтором робіт з отримання водню з морської води та його мультиплікації, автором близько 70 наукових праць, мав кілька авторських свідоцтв. Приймав активну участь в багатьох міжнародних конференціях.

Різносторонність інтересів, обдарованість приваблювали до нього людей.

Багато часу приділяв вивченню історії України, питанням філософії, релігієзнавства, мови і суспільного устрою, зокрема – самоврядуванню. Він все життя займав активну громадянську позицію. Співав в хорі «Гомін» під керівництвом Леопольда Ященка та чоловічому хорі «Чумаки» під орудою Василя Триліса.

 

Купальські свята з хором "Гомін" у Гідропарку (1985 р.)

Купальські свята з хором “Гомін” у Гідропарку (1985 р.)

До останнього дня життя (21 грудня 2012 року) плідно працював в Інституті матеріалознавства імені І.М. Францевича АН України.

 

loading
×