decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
г. Таганрог (1939 г.)

м. Таганрог (1939 р.)

Мій дід Кухта Костянтин Якович – народився 25 квітня 1920 року в м. Костянтинівка Донецької області, в сім`ї службовця. В 1934 р. він вступив до Слов`янського хімічного технікуму, де провчився рік, а далі, залишивши навчання в ньому, в 1935 р. поступив до Таганрозького авіаційного технікуму морського літакобудування. В 1938 р. закінчив технікум і отримав спеціальність техніка-конструктора гідролітаків. Чотири роки працював на авіаційних заводах в конструкторсько-дослідницькому бюро під керівництвом авіаконструктора Берієва Г.М.

Кухта К.Я. (молодые годы)

м. Мінськ (1948 р.)

З 1942 по 1960 рр. Кухта К.Я. служив в лавах Радянської Армії, мав звання підполковника, був учасником Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденом «Красная звезда», медаллю «За боевые заслуги», 13-ма іншими медалями і Почесною грамотою Президії Верховної Ради БРСР. Був звільнений в запас у зв’язку із скороченням Збройних сил.

У 1953–1960 рр. Кухта К.Я. був депутатом Київської міської Ради.

У 1959 р., без відриву від служби, Кухта К.Я. з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1960 по 1992 рр. працював у системі Академії наук України. Спочатку в Президії АН УРСР (1960–1967) науковим консультантом, потім помічником Президента АН УРСР Патона Б.Є.

З 1967 по 1970 рр. був заступником директора з наукової роботи Інституту гідромеханіки АНУ, з 1970 по 1974 рр. працював зав. відділом в Інституті геотехнічної механіки АНУ, потім разом з відділом динаміки і стійкості руху був переведений до Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АНУ, де і працював до останнього дня життя (18 січня 1992 р.).

1965 року під науковим керівництвом академіка Митропольського Ю.О. Кухта К.Я. захистив кандидатську дисертацію по темі «Про метод розв’язку деяких задач теорії власних коливань балок змінних параметрів з використанням ЕЦОМ». Ця робота була підтримана професором Ананьєвим І.В. (ЦАГІ) та в організації Генерального авіаконструктора Антонова О.К.

1972 року Кухта К.Я. захистив докторську дисертацію «Неперервно-дискретні граничні задачі в теорії коливань». В цій роботі був розроблений метод визначення власних значень широкого класу граничних задач для диференційних рівнянь в часткових похідних.

Впродовж 10 років Кухта К.Я. проводив значну педагогічну роботу, викладаючи в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка і на факультеті підвищення кваліфікації викладачів. Під його керівництвом виконано ряд дисертаційних робіт.

Кухта К.Я. був членом Вченої ради з проблем «Загальна механіка» при відділенні математики, механіки та кібернетики АНУ, членом секції «Технічної кібернетики» при Вченій раді Інституту кібернетики АН УРСР.

Кухта Константин Яковлевич

м. Київ (1988 р.)

Кухта К.Я. був висококваліфікованим науковцем, який створив і на протязі 10 років очолював новий науковий напрямок. Розроблені Кухта К.Я. і співробітниками його відділу методи динамічних досліджень цілого класу пружних систем є єдиними для систем з неперервно-дискретними, неперервними або тільки дискретними параметрами, що істотно спрощує їх дослідження і значно скорочує математичне забезпечення ЕОМ при використанні в цих дослідженнях обчислювальної техніки.

Метод, запропонований Кухта К.Я. при вивченні неперервно-дискретних граничних задач на власні значення, зводиться до дослідження визначника, порядок якого не залежить від числа дискретних особливостей на інтервалі інтегрування (на відміну від інших методів), а тільки від порядку граничних умов на одному з кінців інтервалу інтегрування. Елементи таких визначників знайдені за простими рекурентними формулами, зручними для реалізації на ЕОМ, без попереднього знання власних функцій. Кухта К.Я. запропонував нову ідею рішення неоднорідних нестаціонарних неперервно-дискретних граничних задач, без використання рядів Фур’є, а за допомогою двох часткових рішень.

Праці Кухта К.Я. знайшли широке застосування при вирішенні важливих прикладних задач в гірничій техніці, загальному машинобудуванні, суднобудуванні, авіаційній промисловості,  при вивченні Світового океану. Його здобутки отримали високу оцінку академіка АН СРСР Дородніцина О.О., колишнього керівника сектора ЦАГІ професора Ананьєва І.В., генерального авіаконструктора академіка АН УРСР Антонова О.К. та інших вчених.

Важливість розробленого наукового напрямку підтверджується ще й тим, що в Київському, Ужгородському університетах та Мурманському вищому інженерно-морському училищі проводиться спеціалізація студентів з рішення неперервно-дискретних граничних задач, розроблених Кухта Костянтином Яковичем.

Під керівництвом Кухта К.Я. виконані чотири теми за Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР. Економічний ефект від впровадження робіт в народне господарство становив близько 2 млн. крб. Під його керівництвом також було виконано важливий цикл робіт по дослідженню динаміки і стійкості польоту аеростатичних паливних поїздів для перевезення природного газу і нафти. Ці роботи отримали позитивну оцінку Державної експертизи Держплану СРСР, Президії АНУ.

Розроблений Кухта К.Я. метод використання нормальних фундаментальних функцій дозволив суттєво спростити дослідження динаміки пружних систем з різними параметрами.

Кухта К.Я. є автором близько 100 наукових праць, серед яких шість – монографій:

  1. Нормальные фундаментальные функции в задачах теории колебаний (совм. с В.П. Кравченко). Изд-во «Наукова думка», К., 1973.
  2. Непрерывно-дискретные задачи теории колебаний (совм. с В.П. Кравченко). Изд-во «Наукова думка», К., 1976.
  3. Нестационарные граничные задачи с непрерывно-дискретными параметрами (совм. с В.П. Кравченко). Изд-во «Наукова думка», К., 1978.
  4. Динамика непрерывно-дискретных систем (совм. с В.П. Кравченко). Изд-во «Наукова думка», К., 1978.
  5. Исследование сложных непрерывно-дискретных систем (совм. с А.Г. Бойко, Н.З. Гармаш). Изд-во «Наукова думка», К., 1981.
  6. Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дискретными параметрами (совм. с В.П. Кравченко, В.А. Красношапка). Изд-во «Наукова думка», К., 1986.

Під редакцією Кухта К.Я. вийшло 8 наукових збірників, пов’язаних з тематикою  неперервно-дискретних граничних задач і  керованих аналогічних систем.

Кухта К.Я. був гідним учнем видатного радянського математика академіка Митропольського Ю.О.

Серед колег і соратників, з якими К.Я. Кухта мав тісні наукові зв’язки, були видатні вчені: академіки В.М. Глушков, М.М. Амосов, Ю.О. Митропольський, К.М.Ситник, Б.Є. Патон, генеральний авіаконструктор академік О.К. Антонов та багато інших.

Кухта К.Я. плідно працював до останнього дня життя.

Джерела:
1) Особовий листок з обліку кадрів Національної академії наук України, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова від 3 травня 1979 р.
2) Стаття в науково-технічному журналі «Проблеми управління і інформація», Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, №1, 1995 р. – «До 75-річчя професора, доктора фіз.-мат. наук К.Я. Кухти».
3) Автобіографія від 25 квітня 1980 р.
4) Автобіографія від 19 вересня 1987 р.
5) Спогади про батька Кухта Т.К. і Кухта Л.К.

 

Батько — Дубиківській Леонід Фаустинович

Мати — Кухта Тамара Костянтинівна

 

 

 

loading
×